algemene voorwaarden – Familiedag

Algemene voorwaarden FAMILIEDAGEN

Update: 25/01/2024

Algemene voorwaarden familiedagen

 

Algemeen

 

1.     Het gebruik van de tickets aangekocht bij Stamhoofd houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.boerderidjagen.be.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het betreffende evenement, bestellingen en verkopen van tickets in het kader van deze familiedag. Door de toegang tot dit evenement, de bestelling, de aankoop en/of overdracht van tickets en het bezoek van deze website verklaart de bezoeker van het evenement, de bezoeker van deze website, de besteller, de koper, de overdrager en/of houder van het ticket en van andere producten en diensten (hierna ‘Klant’, ‘u’ of ‘uw’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

Wij houden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan deze website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten of diensten op www.boerderijdagen.be zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Informatie

 

2.              Wanneer wij informatie verstrekken in het kader van het betreffende evenement, bijvoorbeeld op onze website, op onze sociale media, op de websites van de organisatie van het evenement, proberen wij dit zo accuraat mogelijk te doen. Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt in het kader van het evenement.


Aankoopvoorwaarden

 

4.              De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets krijgt u via mail na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie en desbetreffende ticket(s) worden geannuleerd indien de betaling niet binnen de aangegeven betalingstermijn is gebeurd. Deze termijn zal strikt toegepast worden. Voor de aankoop van een ticket voor het betreffende evenement geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop. Een ticket wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting, overmacht of afgelasting. 

5.     De tickets worden per e-mail verstuurd naar het adres opgegeven in de inschrijvingsprocedure, tenzij de klant of organisator hier andere specifieke wensen over heeft.

 

 

Toegangsvoorwaarden

 

6.     Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid van een ticket.

7.              Dit is een familiedag, dus de kinderen blijven de verantwoordelijkheid van de (groot)ouders.

Aansprakelijkheid

 

8.     Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen voortvloeiende uit onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of enige andere maatregel die de organisatie van het evenement neemt of die aan de organisatie van het evenement opgelegd wordt, bv. owv openbare orde, terrorisme (-dreiging), overmacht. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk, aansprakelijk of verplicht gehouden worden om een ticket geheel of gedeeltelijk terug te betalen ingeval van gehele of gedeeltelijke onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of andere maatregel, ook niet indien deze maatregel geldt opzichtens individuele personen (bv. wegens niet naleven van de leeftijdsvoorwaarde, toegangsvoorwaarde, openbare orde, …). Indien wij, niettegenstaande onderhavige algemene voorwaarden, beslissen om tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel verplicht worden tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal deze terugbetaling geschieden voor de ticketprijs exclusief service/administratie/verzendings/betalingskosten.

9.     Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie van het evenement geen controle kan uitoefenen.

10.   Indien en voor zover wij op welke grond ook toch aansprakelijk zouden gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het evenement, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het evenement gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.

11.   Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij ter post aangetekend schrijven.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 

12.           Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website, ticketverkoop, sociale media en op het betreffende evenement. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Voor inlichtingen over ons privacybeleid kan u contact opnemen via info@boerderijdagen.be

13.           Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:
– Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw e-mail. Tijdens uw registratie en aanmelding naar aanleiding van de bestelling van tickets kunnen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens door ons worden verwerkt of verzameld;
– Cookies. Wij gebruiken cookies met het oog om de werking en het gebruiksgemak van onze online diensten te verbeteren.

14.           De u betreffende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden:
– om het gebruik in het algemeen van de diensten (website, ticketshop, …) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van onze diensten te optimaliseren;
– om inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van ons en van onze partners aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden;

Finale bepalingen

 

15.           Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze algemene voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze algemene voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.

16.           Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze algemene voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

17.           Deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken.