Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN BOERDERIJDAGEN.BE

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die BOERDERIJDAGEN verwerkt van haar medewerkers, kinderen, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u persoonsgegevens aan BOERDERIJDAGEN verstrekt, geeft u toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Door het invullen van de online formulieren (kindfiche, formulier ‘op de hoogte’, inschrijven kamp of reservelijst, …) heeft u hiervoor toestemming gegeven.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

 • 

1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  
Boerderijdagen, Heidi De Potter, Veldeken 7, 9850 Nevele
  De functionaris beheer persoonsgegevenbeheer is bereikbaar via info@boerderijdagen.be

   

   

 • 2. Welke gegevens verwerkt Boerderijdagen en voor welk doel?

  
2.1 In het kader van de deelname aan een kinderkamp worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, rijksregisternummer van het kind
  b) voor- en achternaam van de ouder/voogd
  c) adresgegevens eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
  d) bijzonderheden rondom allergieën, medicatie en gedrag ten behoeve van de begeleiding op het kamp;

  2.2 In het kader van medewerking verlenen aan de kampen worden de volgende persoonsgegevens van de medewerkers verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, rijksregisternummer van het kind
  b) voor- en achternaam van de ouder/voogd
  c) adresgegevens eventueel postadres;
  d) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) indien nodig;
  e) verklaringen omtrent gedrag, dit is een vereiste voor alle vrijwilligers.

  2.3 Boerderijdagen verwerkt de in sub 2.1 – 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  Inschrijving voor de kampen en inning van de bijdragen voor het kamp. 

  a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de kampen of voor verzoeken tot het leveren van donaties; 

  b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Boerderijdagen
  
c) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

  
2.4 Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk het jaar dat uw kind 12 wordt, gebruikt om te vragen naar ervaringen met Boerderijdagen en u te informeren over de ontwikkelingen van Boerderijdagen.

   

 • 3. E-mail berichtgeving (opt-out):
  Boerderijdagen gebruikt uw naam en e-mailadres om u te voorzien van informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over deelname aan de kampen van Boerderijdagen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 • 4. Bewaartermijnen
  Boerderijdagen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd tot uw kind 12 jaar wordt. U mag dit ten allen tijde aanvragen om te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

   

 • 5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Boerderijdagen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

   

 • 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  6.1 Via de email van Boerderijdagen kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Boerderijdagen zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst u hierover informeren;

  6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de verantwoordelijke. (info@boerderijdagen.be).

  6.3 Indien u een klacht hebt over de wijze waarop Boerderijdagen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke, te bereiken onder e-mailadres: info@boerderijdagen.be.
  Hier kan u ook terecht voor eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid.

 • 7. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt en het aangepaste beleid wordt gepubliceerd. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.